GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Kapitálová obchodní společnost DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., se sídlem Blatenská 2167/103, 430 03 Chomutov, CZ, IČ: 250 25 732, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12866 (dále jen „Správce“)

informuje tímto své zákazníky (dále jen „zákazník“),

kterým poskytuje své služby jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel:

a) pojišťovací makléř (reg. č. 005701PM), zprostředkovává-li pojištění pro zákazníka;

b) pojišťovací agent (reg. č. 024100PA), zprostředkovává-li pojištění pro pojišťovnu;


o zpracování jejich osobních údajů,

v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů a distribuci pojištění, zejména s:

 1. zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění ("ZDP");
 2. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“); a
 3. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 4. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností vymezených zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále též „ZDP“), za užití zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách jím distribuovaného pojištění, a to včetně jejich rodných čísel. Takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce podle GDPR a zákona č. 101/2000 Sb.

Kontaktní údaje Správce:

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Zprostředkovatelská činnost

i. zprostředkovatelská činnost vykonávaná podle ZDP;
ii. zprostředkování služeb v oblasti doplňkového penzijního spoření, aj. dle příslušných zvláštních právních předpisů;

iii. a to vše na základě smluvního vztahu mezi zákazníkem a Správcem (dále jen „Smlouva“).


b) Plnění zákonných povinností Správce

i. identifikace a kontrola zákazníka podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPLV“) v případech, kdy zvláštní právní předpisy, upravující poskytování služeb pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, spotřebitelských úvěrů, investičních služeb, služeb v oblasti doplňkového penzijního spoření, aj. tuto povinnost Správci ukládají;

c) Oprávněný zájem Správce

i. zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce týkajících se produktů pojišťoven ("Produkt");

ii. případné vymáhání nároků z příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy.

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pro účely uvedené pod bodem 1 písm. a) výše

a) Zákazník – právnická osoba:

i. osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob zákazníka – právnické osoby a/nebo zaměstnanců zákazníka – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to je nezbytné (kupř. životního pojištění).

b) Zákazník – fyzická osoba:

i. Předmětem zpracování podle Smlouvy budou následující osobní údaje osob, včetně osob obmyšlených (náležitosti pojistných smluv či náležitosti vyžádané pojišťovnou při likvidaci pojistných událostí):
1. titul(y), jméno(a) a příjmení, včetně vlastnoručních podpisů na písemnostech;
2. pohlaví;
3. místo narození;
4. rodné číslo, případně datum narození;
5. adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu, včetně korespondenční adresy;
6. státní občanství;
7. údaje občanského průkazu (včetně případné kopie dokladu);
8. údaje cestovního dokladu (včetně případné kopie dokladu);
9. údaje řidičského průkazu (včetně případné kopie dokladu);
10. povolání, včetně pracovního zařazení;
11. provozovaná sportovní činnost;
12. telefonní číslo(a);
13. e-mailová(é) adresa(y).
14. údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to je nezbytné (např. životní pojištění);
15. IČ a DIČ v případě podnikajících fyzických osob,

zákazníkem se rozumí právnická osoba, fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

 

Pro účely uvedené pod bodem 1. písm. b) výše

a) Zákazník – právnická osoba:

i. údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu zákazníka.


b) Zákazník – fyzická osoba a fyzická osoba podnikající:


i. jméno, příjmení;

ii. rodné číslo, případně datum narození;

iii. místo narození;

iv. pohlaví;

v. trvalý nebo jiný pobyt;

vi. státní občanství,

vii. obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby v případě podnikající fyzické osoby.

Pro účely uvedené pod bodem 1 písm. c) výše

a) Zákazník – právnická osoba:

i. osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob zákazníka – právnické osoby a/nebo zaměstnanců zákazníka – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to bylo nezbytné (kupř. životní pojištění) a v rozsahu potřebném.

b) Zákazník – fyzická osoba a fyzická osoba podnikající:


i. jméno, příjmení, titul;

ii. kontaktní údaje;

iii. datum narození;

iv. údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to bylo nezbytné (kupř. životní pojištění) a v rozsahu potřebném,

v. IČ a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.


3. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Pro účely uvedené pod bodem 1. písm. a) výše

i. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu trvání Smlouvy; rovněž po dobu trvání pojistné smlouvy, a po jejím zániku po dobu zákonem upravenou k jejich uložení do doby skartace.

b) Pro účely uvedené pod bodem 1. písm. b) výše

i. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu trvání příslušné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem Produktu, a dále po dobu 10 let od zániku závazku z této smlouvy, a to v souladu se ZPLV.

c) Pro účely uvedené pod bodem 1. písm. c) výše

i. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné Smlouvy, a dále po dobu 2 (dvou) let po zániku závazku z této Smlouvy, nepodá-li zákazník námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel.
ii. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem vymáhání nároků týkajících se příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy po dobu 10 (deseti) let po zániku závazku z příslušné Smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.

4. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech zákazníka

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů zákazníka, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí zákazníka a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Zákazník může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Zákazník má právo u Správce na informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zákazníka zpracovává, je povinen mu tuto informaci poskytnout. Za případné kopie na žádost zákazníka může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.

Zákazník má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.


Zákazník má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 • zákazník popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • zákazník uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
Na žádost zákazníka Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo zákazník vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu zákazníka;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného zákazníkem; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.

Správce poskytne zákazníkovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu. Zákazník je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů.

Zákazník si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout zákazníkovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, jeli to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) má zákazník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom zákazníka, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, zákazníka o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí zákazníků při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje zákazníkům podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a zákazníkem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže zákazník podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by zákazník ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka informuje Správce zákazníka do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost

Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz):

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje zákazníka za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních oprávnění a povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci zákazníkem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

Takovými příjemci jsou zejména:

 • spolupracující pojišťovací zprostředkovatelé Správce (v případě, že na konkrétním obchodním případu Správce spolupracuje s jiným pojišťovacím zprostředkovatelem);
 • spolupracující doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé, resp. vázaní zástupci (v případě, že Správce vykonává svojí zprostředkovatelskou činnost prostřednictvím těchto osob);
 • poskytovatelé příslušných Produktů, (za účelem uzavření příslušné smlouvy a/nebo splnění smluvních povinností Správce vůči zákazníkovi);
 • právní zástupci (advokáti) Správce,
 • poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (například IT služeb);
 • marketingové agentury (při přípravě a koordinaci obchodních a reklamních aktivit Správce za účelem nabízení produktů a služeb Správce).

 

Chomutov, 1. prosinec 2018, Ing. Pavel KAFKA - jednatel


description