Podpojištění (důsledky)

Podpojištění je stav, kdy je předmět pojištění pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. V případě pojistné události pak bude pojistné plnění (tedy náhrada od pojišťovny) stanovováno ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla částka, na níž bylo pojištění sjednáno, ke skutečné (reálné) hodnotě pojišťovaného předmětu.

Důsledky podpojištění jsou mnohdy pro pojištěného fatální, kdežto přepojištění takové dopady nemá. U přepojištění pojistník platí jen vyšší pojistné než by musel, ale např. u 50% podpojištění přijde o 50% pojistného plnění (náhrady od pojišťovny). u škody 1 mil. Kč je ztráta 500 tis. Kč již citelná.

Podpojištění upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (NOZ), v ustanovení § 2854: "Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude."

Toto ustanovení je prakticky alfou-omegou veškerého majetkového pojištění (nemovitého, movitého, vozidel...). K tomu pojmově výklad:

- pojistná částka: je částka uvedená v PS, na kterou je majetek pojištěn (jde o horní hranici pojistného krytí);

- v době pojistné události: v době, kdy dojde k PU, musí pojistná částka odpovídat pojistné hodnotě pojištěného majetku, tedy je ze zákona nutné hlídat si vývoj pojistné hodnoty majetku v čase; nelze tedy sjednat PS a například během 10, 20 let neupravovat pojistnou částku - potom průběžně narůstá podpojištění...

- pojistná hodnota pojištěného majetku: je hodnota majetku v době PU (odvislá od cen stavebních materiálů, prací a režie a vyjadřuje se sazbou Kč/m3). Jde o reprodukční cenu, nikoliv o cenu tržní; majetek se pojišťuje vždy na cenu reprodukční. Na cenu tržní se nepojišťuje!

- sníží: z jazykového výkladu zákona není alternativa jako "může snížit" apod. - tedy pojistitel tak učiní;

- ve stejném poměru: pokud je pojistná částka o 50% nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku v době PU, sníží pojistitel o 50% pojistné plnění;

- to neplatí, ujednají-li strany: smluvní stranou v rámci PS je pojišťovna (pojistitel) a pojistník. Je možné zvláštním ujednáním smluvně ujednat, že pojišťovna pojistné plnění v případě PU nesníží, že tedy neuplatní podpojištění. Jakákoliv smlouva je minimálně dvoustranný právní akt, na kterém se musí obě smluvní strany dohodnout. Na takové smluvní ujednání tedy není právní nárok.

Přepojištění upravuje NOZ v ustanovení § 2853.


description