Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění majetku podnikatelů

1. Pojištění nemovitého majetku

1.1 Pojištění budov a nemovitostí, vyjma pozemků, proti škodám

- Úderem blesku, výbuchem, pádem nebo nárazem letadla
- Vichřicí
- Povodní nebo záplavou
- Sesuvem nebo poklesem půdy
- Krupobitím
- Sesouváním nebo zřícením lavin
- Pádem stromu nebo stožáru
- Tíhou sněhu nebo námrazy
- Zemětřesením
- Poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodního zařízení
- Nárazem motorového vozidla nebo jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu
- Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus)
- Krádeží, loupeží
- Kouřem
- Aerodynamickým třeskem
- Vnitřními nepokoji, stávkami, manifestací

1.2 Pojištění zařízení a zásob proti újmám způsobených:

- Úderem blesku, výbuchem, pádem nebo nárazem letadla
- Vichřicí
- Povodní nebo záplavou
- Sesuvem nebo poklesem půdy
- Krupobitím
- Sesouváním nebo zřícením lavin
- Pádem stromu nebo stožáru
- Tíhou sněhu nebo námrazy
- Zemětřesením
- Poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodního zařízení
- Nárazem motorového vozidla nebo jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu
- Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus)
- Krádeží, loupeží
- Kouřem
- Aerodynamickým třeskem
- Vnitřními nepokoji, stávkami, manifestací

2. Pojištění ostatních věcných škod na majetku jiném než v odvětví 3-7

2.1 Pojištění věcí včetně peněz, cenin, cenností a starožitností pro případ:

- Krádeže vloupáním
- Loupeže
- Odcizení peněz, cenin, cenností a cizích platidel z trezorů a v době přepravy
- Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením

2.2 Pojištění technických rizik

- Pojištění stavebních rizik
- Pojištění montážních rizik
- Pojištění strojů a strojních zařízení
- Pojištění elektronických zařízení
- Pojištění audiovizuální a výpočetní techniky
- Pojištění hudebních nástrojů a zvláštních aparatur
- Pojištění domácích elektrospotřebičů

2.3 Ostatní pojištění

- Pojištění skla
- Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení jízdního kola
- Pojištění pro případ poškození obsahu uloženého v chladících zařízeních
- Pojištění výstav a veletrhů
- Pojištění etážového a ústředního topení pro případ poškození nebo zničení

2.4 Pojištění plodin

- Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení krupobitím
- Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení živelní událostí a vyzimováním
- Pojištění plodin pro případ poškození nebo zničení živelní událostí, vyzimováním a jarním mrazem
- Pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení mrazem
- Pojištění okrasných rostlin pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
- Pojištění rostlin pěstovaných ve skleníku a fóliovníku
- Pojištění lesů pro případ požáru
- Pojištění námelového žita a námele
- Pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
- Pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení živelní událostí a jarním mrazem

2.5 Pojištění zvířat

- Pojištění hospodářských zvířat pro případ nákaz
- Pojištění užitkových zvířat pro případ nákaz
- Pojištění hospodářských zvířat pro případ uhynutí, utracení a nutné porážky
- Pojištění vajec pro případ poškození nebo zničení v elektrické líhni a jednodenní drůbeže pro případ uhynutí
- Pojištění koní pro případ uhynutí
- Pojištění psů pro případ uhynutí
- Pojištění čistokrevných koček
- Pojištění farmového chovu jelena obecného, daňka skvrnitého, muflona obecného a kamzíka
- Pojištění speciálních druhů zvířat, např. pštrosů

3. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákon č. 168/1999 Sb.), jako i vozidla drážního (zákon č. 266/1994 Sb.), včetně odpovědnosti přepravce

3.1 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákon č. 168/1999 Sb.)

- Pojištění odpovědnosti přepravce za přepravovaný náklad.

3.2 Pojištění odpovědnosti za újmu provozovatele drážní dopravy na dráze regionální i celostátní (zákon č. 266/1994 Sb.)

4. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku (zákon č. 49/1997 Sb.), včetně odpovědnosti dopravce

4.1 Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu letadla a z poskytování letové provozní služby

5. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla (zákon č. 114/1995 Sb.) včetně odpovědnosti dopravce

5.1 Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidla

6. Všeobecné pojištění odpovědnosti za újmu, jiné než je uvedené v odvětvích 10-12

a) Obecné smluvní pojištění odpovědnosti

- způsobenou provozní činností
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy statutárních či dozorčích orgánů  právnických osob
- pojištění odpovědnosti zasilatele
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v běžném občanském životě
- pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnavateli zaměstnancem při výkonu povolání

b) Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za újmu

- pojištění odpovědnosti za újmu při výkonu práva myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.)
- pojištění odpovědnosti z provozu jaderných zařízení (zákon č. 18/1997 Sb.)
- pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie (zákon č. 59/2006 Sb.)

Pojištění odpovědnosti za vzniklou škodu, způsobenou při výkonu činnosti:
- lékaře, stomatologa a lékárníka (zákon č. 220/1991 Sb.)
- advokáta (zákon č. 85/1996 Sb.)
- osoby pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb.)
- veterinárního lékaře (zákon č. 381/1991 Sb.)
- oceňovatele majetku - vázaná živnost (zákon č. 455/1991 Sb.)
- zdravotnického zařízení (zákon č. 372/2011 Sb.)
- notáře (zákon č. 358/1992 Sb.)
- autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (zákon č. 360/1992 Sb.)
- daňového poradce (zákon č. 523/1992 Sb.)
- autorizované osoby (zákon č. 22/1997 Sb.)
- zadavatele klinického hodnocení veterinárního léčiva (zákon č. 378/2007 Sb.)
- pojišťovacího zprostředkovatele (zákon č. 170/2018 Sb.)
- dražebníka (zákon č. 26/2000 Sb.)
- zadavatele klinického hodnocení zdravotnického prostředku (zákon č. 123/2000 Sb.)
- auditora (zákon č. 93/2009 Sb.)

c) Zákonné pojištění odpovědnosti za újmu (povinnost tohoto pojištění vyplývá ze zákona, neuzavírá se pojistná smlouva)

6.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zákon č. 262/2006 Sb.)

7. Pojištění úvěru – pojištění obecné platební neschopnosti vývozního, splátkového, hypotečního zemědělského úvěru

7.1 Pojištění spotřebitelských úvěrů

8. Pojištění záruky (kauce) - zahrnuje pojištění ztrát přímé a nepřímé záruky

8.1 Pojištění karnetů ATA

8.2 Ostatní speciální druhy ( např. prodloužení záruky u aut, spotřebního zboží, apod.)

8.3 Pojištění záruky (kauce) pro případ úpadku cestovní kanceláře (zákon č. 159/1999 Sb.)

9. Pojištění různých finančních ztrát – zahrnuje pojištění ztrát způsobených riziky z výkonu povolání, z nedostatečných příjmů z důvodu např. nepříznivého počasí, přerušení provozu, apod.

9.1 Pojištění ztrát, stálých nákladů a zisku způsobených přerušením provozu

10. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého pojištění - cestovní pojištění

- Pojištění léčebných výloh v zahraničí
- Pojištění odpovědnosti za újmu
- Pojištění zavazedel
- Pojištění storna zájezdu
- Připojištění úrazu

Pojištění podnikatelů, měst, obcí, bytových družstev, společenství vlastníků jednotek

• komplexní pojištění měst, obcí, bytových družstev, společenství vlastníků jednotek

• pojištění podnikatelů

pojištění staveb
movitých věcí
pojištění skel
pojištění strojů, strojních zařízení
pojištění elektroniky
pojištění výstavních expozic
pojištění motorových vozidel, přepravovaných osob, přepravovaných nákladů
pojištění přerušení výroby
pojištění odpovědnosti za újmu
za újmu způsobenou motorovými vozidly (povinné ručení)
za újmu z provozní činnosti
za újmu vyplývající z vlastnictví movitých věcí
za újmu na věcech převzatých nebo oprávněně užívaných
za újmu na věcech vnesených nebo odložených
za újmu způsobenou při stavebně montážní činnosti
za újmu způsobenou zaměstnanci
za náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou
za újmu způsobenou členy orgánů obchodních společností a družstev
za újmu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli
za újmu způsobenou uchazečem o práci při jeho rekvalifikaci
za újmu způsobenou fyzickou osobou vykonávající trest obecně prospěšných prací
za újmu způsobenou poskytovatelem výkonu trestu obecně prospěšných prací
za újmu způsobenou při výkonu charitativní činnosti

• zemědělská pojištění

pojištění zemědělských plodin
pojištění lesních porostů
pojištění koní

<<Zpět


description