Pojišťovací zprostředkovatelé

Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může podle podmínek stanovených zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění ("ZDP"), od 01.12.2018 pouze:

1) Samostatný zprostředkovatel "SZ" (§ 5 odst. 1 písm. a), a § 6, § 12 ZDP),
    - pojišťovací agent "PA" (§ 12 odst. 1 písm. a) ZDP - pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu);
    - pojišťovací makléř "PM" (§ 12 odst. 1 písm. b) ZDP - pokud prostředkovává pojištění pro zákazníka),
2) Vázaný zástupce "VZ" (§ 5 odst. 1 písm. b), a § 15 ZDP),
3) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel "DPZ" (§ 5 odst. 1 písm. c), a § 24 ZDP).
4) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,
5) Pojišťovna (§ 5 odst. 2 ZDP).

Samostatný zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou ("ČNB").
Vázaný zástupce "VZ" je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu vázaného zástupce do registru vedeném ČNB. VZ zprostředkovává pojištění na základě smlouvy s jedním zastoupeným, kterým je pojišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel  s domovským členským státem jiným, než je Česká republika.
Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel ("DPZ") je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu DPZ pro daného zastoupeného do registru vedeného ČNB. DPZ může zprostředkovávat pouze pojištění, které je doplňkovou službou k dodávanému zboží nebo poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost, na základě smlouvy se zastoupeným. Zastoupeným je pojišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika.

ÚLOHA SAMOSTATNÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE (SZ)
SZ je profesionální zprostředkovatel pojištění, který zprostředkovává pojištění v postavení pojišťovacího makléře pro svého zákazníka na základě smlouvy a plné moci ve všech fázích jednání s pojišťovnami a v postavení pojišťovacího agenta pro pojišťovnu.

Samostatný zprostředkovatel musí splňovat odpovídající odbornou způsobilost, kterou prokazuje složením odborné zkoušky před zkušební komisí akreditované osoby, podle zkouškového řádu, jehož přípravu zajišťuje ČNB, ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR.

Jeho rolí je systematicky a trvale pečovat o pojistný zájem zákazníka s odbornou péčí.

Samostatný zprostředkovatel zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, pomáhá při uplatňování práv z pojištění (typicky při výplatách pojistných plnění).
 
Spolupráce vždy začíná přezkumem již v minulosti uzavřených pojistných smluv, aby se zjistilo, zda dosavadní způsob pojištění odpovídá potřebám zákazníka a zda pojistné není nepřiměřeně vysoké. Smyslem je vybrat nejoptimálnější model pojištění tak, aby maximálně vyhovoval potřebám dané společnosti, podnikatele nebo soukromé osoby.
Samostatný zprostředkovatel také spolupracuje s více pojišťovnami a zná jejich pojistné podmínky, má široké možnosti pro výběr takových produktů, které umožní připravit pojistný program v podobě, která bude zákazníkovi maximálně vyhovovat, jak co do rozsahu pojistného krytí, spolu se zohledněním optimální výše pojistného.
description