Skip links

Jsme váš dvorní poradce ve světě pojištění. Už 25 let.

“Ke zprostředkování pojištění přistupujeme tak, jak si etika žádá, přesto velmi výjimečně. Jednáme totiž poctivě, zcela individuálně, v zájmu a ve prospěch našich klientů, kteří si toho náležitě váží. I díky tomu jsme jedna z posledních rodinných firem na tomto trhu, a to již více jak 25 let.”

Pavel Kafka, jednatel

Dvorní služby

O level výš

O level výšO míle dál

Situační
analýza

Pečlivě zanalyzujeme vaše podnikatelské či občanské činnosti, identifikujeme veškerá související rizika, která tyto činnosti ohrožují, a vyhodnotíme jejich závažnost. Jedná se o základní předpoklad pro správné a funkční sestavení pojistného programu.

S ohledem na vaše potřeby a požadavky doporučíme konkrétní pojistné produkty, pomůžeme určit pojistné částky, limity plnění a doporučíme vhodné spoluúčasti. To vše s cílem zajistit maximální potřebnou ochranu za minimální možné náklady.

Celý pojistný program zpracujeme do přehledného a podrobného dokumentu, ve kterém jasně definujeme pojistný rozsah, požadavky, zvláštní podmínky a ujednání. Tento dokument posléze poslouží jako zadání do výběrového řízení.

Výběrové
řízení

V této fázi oslovíme vybrané pojišťovny se zájmem o předložení nabídky dle dříve schváleného zadání. Přichází čas využít naše mnoholé zkušeností, zvláštní obchodní strategie a nástroje s cílem vyjednat pro vás ty nejlepší možné podmínky co do ceny i rozsahu krytí.

Pojištění je velmi složitý obor plný velkého množství čísel, zvláštních podmínek, ujednání a výluk, ve kterých se běžný podnikatel či občan vyznají jen stěží. U všech předložených nabídek tyto detaily odborně rozebereme, ověříme dodržení zadání a doporučíme tu nejlepší.

Patrně nejzásadnější krok je přeměnit vítěznou nabídku v kvalitní a funkční pojistnou smlouvu. Tu v součinnosti s pojišťovnou připravíme, zkontrolujeme dodržení veškerých podmínek a ujednání a důkladně přečteme i ta nejmenší písmenka. Až poté vám smlouvu předložíme k podpisu.

Servis, péče
a poradenství

Pojištění se již sjednáno, ale tím naše úloha zdaleka nekončí. O pojištění se totiž pochopitelně nadále staráme, dle potřeby upravujeme, připojišťujeme, vypovídáme a uplatňujeme vaše nároky z něj. Komplexně vás zastoupíme ve veškeré komunikaci a Vy se můžete klidně věnovat své profesi.

Zcela spolehnout se na nás můžete rozhodně také při nastalých pojistných událostech.  Všechny běžné škody totiž řešíme prakticky za vás, zajistíme prohlídku, vše ohlásíme a postaráme se o co nejrychlejší výplatu plnění. Ve sporných případech pak obstaráme i právní zastoupení.

Jsme vám k službám a připraveni pomoci a poradit za každé situace, která s pojištěním byť jen trochu souvisí.  Jsme tým odborníků, k dispozici 24/7 a ochotni podělit se o své zkušenosti. V daných případech se na nás můžete obrátit, třebaže i nejste naším klientem.

NAŠI KLIENTI

Pojištění podnikatelů

Pojištění, které nenechá váš byznys ve štychu

Každé podnikání je spjato s řadou rizik. Některým lze díky podnikatelské píli a důslednosti předejít, proti jiným je třeba se chránit pojištěním. Jedna nešťastná náhoda nebo špatné rozhodnutí a veškeré dosavadní úsilí může přijít rychle vniveč.

Jistě dobře víte, že je váš majetek vystaven mnohým nebezpečím. Ta mohou být přírodní ve formě čtyř mocných živlů, či lidská v podobě zlodějů, vandalů nebo zkrátka nevhodného zacházení a obsluhy. Pro všechny tyto případy je třeba se chránit kvalitním a na míru sestaveným pojistným programem.

Pojištění

Nemovitosti

administrativní budovy, stavby, haly, sklady, garáže, a jiné nemovitosti včetně jejich součástí

Pojištění

Elektronika

kancelářská a výpočetní technika a jiná elektronická zařízení včetně jejich příslušenství

Pojištění

Přeprava

pojištění nákladu při přepravě motorovým vozidlem pro případ nehody, odcizení či živelní události

Pojištění

Věci movité

výrobní a provozní zařízení, zásoby, zboží, vybavení, výrobní materiály, polotovary a jiné věci movité

Pojištění

Cennosti

hotovost, cenné papíry, šperky, věci umělecké, sběratelské a historické hodnoty a jiné cennosti

Pojištění

Náklady

kryje finanční náklady na úklid a odstranění škod, odvoz suti a odpadu po živelné pojistné události

Pojištění

Stroje

výrobní, obráběcí, manipulační a jiné průmyslové stroje a technika včetně jejich příslušenství

Pojištění

Skla

vnější a vnitřní skleněné výplně, okna, zrcadla, osvětlení, vitríny a jiné skleněné výrobky a vybavení

Pojištění

Přerušení provozu

kryje ušlý zisk a stálé náklady při přerušení provozu v důsledku živelné pojistné události

Poraďte se s naším odborníkem na majetkové pojištění

Dominik Kafka

Stejně jako je vaše podnikání ohroženo vnějším prostředím, zrovna tak Vy můžete svou činností způsobit i nemalou škodu svému okolí, zákazníkům, partnerům, jiným podnikatelům, občanům nebo i státu. Pojištění odpovědnosti je proto základní povinností každého zodpovědného podnikatele.

Pojištění

Obecná odpovědnost

Základní rozsah pojištění odpovědnosti se týká škod na majetku a nemajetkové újmy na zdraví a životě včetně následných finančních škod, které svou nedbalostí způsobíte třetí osobě a jste za ně dle právních předpisů odpovědni.

Pojištění

Odpovědnost silničního dopravce a zasilatele

Vztahuje se na škody vzniklé na přepravovaném nákladu nebo zásilce, za které dopravce či zasílatel odpovídá. Příkladem je dopravní nehoda, odcizení, ztráta či nevhodné zacházení s nákladem při přepravě.

Pojištění

Odpovědnost zaměstnavatele

Jedná se o zákonné pojištění, které chrání zaměstnavatele a kryje nároky zaměstnanců při škodách na zdraví vzniklých vvsouvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Sjednává se pouze oznámením pojišťovně.

Pojištění

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Chrání v případě povinnosti nahradit újmu na zdraví či majetku způsobenou vadným výrobkem či vadně vykonanou prací. Dále kryje také náklady související s demontáží či stažením výrobků a dodáním nových bezvadných.

Pojištění

Odpovědnost za čistou finanční škodu

Týká se finančních škod vzniklých jinak než v souvislosti s újmou na zdraví či majetku. Řeč je zejména o nákladech či ušlém zisku vzniklých v důsledku např. poskytnutí rady, nedodání služby, montáže či zpracování vadného výrobku.

Pojištění

Odpovědnost zaměstnanců

Tzv. “blbostky” slouží ke krytí škod, které zaměstnanec způsobí zvnedbalosti svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Vztahuje se na škody na majetku, zdraví, na následnou i čistou finanční újmu do maximální výše 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy.

Pojištění

Odpovědnost za věci užívané a převzaté

Kryje škody, které způsobíte na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti a na věcech a zařízeních užívaných či pronajatých. Příkladem může být poškození, zničení, odcizení či ztráta dané věci.

Pojištění

Profesní odpovědnost

Mít sjednané pojištění odpovědnosti vvpřípadě řady profesí přímo ukládá zákon. Jde ovposkytovatele zdravotnických a sociálních služeb, architekty, projektanty, IT společnosti, právnické, ekonomické, finanční a jiné odborné profese.

Pojištění

Odpovědnost členů orgánů společnosti (D&O)

Jednatelé a vedoucí manažeři ručí za případnou finanční škodu, kterou firmě způsobí při plnění povinností, celým svým majetkem. Pojištění D&O kromě těchto škod kryje také náklady spojené se soudním řízením a právním zastoupením.

Poraďte se s naším odborníkem na pojištění odpovědnosti

Petr Liška

Jen málo podnikání se v dnešní době obejde bez pravidelného užívání vozidla nebo celé flotily. S rostoucím počtem aut na silnicích a zrychlujícím se tempem života pak dramaticky roste také nebezpečí, které číhá doslova v každé zatáčce či křižovatce. Je tedy více než vhodné (a částečně i povinné) chránit se funkčním pojištěním.

Hlavní pojištění

Povinné ručení (POV)

Toto pojištění, známé také jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je ze zákona povinné pro každé vozidlo s registrační značkou. Ochrání vás v případě zavinění dopravní nehody a pokryje škody na zdraví, vozidle a majetku poškozených osob, firem nebo státu.

Hlavní pojištění

Havarijní pojištění (HAV)

Vaše podnikání může být ohroženo i při poškození vlastního vozidla, které potřebujete rychle opravit nebo nahradit. Havarijní pojištění chrání před následky havárie či dopravní nehody, odcizení, poškození zvěří, vandalem i přírodním živlem.

Připojištění

Skla

Asi každý řidič již zažil “pavouka” na čelním či jiném skle, který pozvolna ale jistě roste. Náklady na jeho opravu či výměnu pokryje připojištění skel.

Připojištění

Náhradní vozidlo

Máte porouchané, nabourané, zkrátka nepojízdné vozidlo? Toto připojištění vám pokryje náklady na zapůjčení vozidla náhradního po dobu opravy.

Připojištění

GAP

Připojištění GAP (Guaranteed Asset Protection) v případě totální škody či odcizení garantuje vyplacení plné pořizovací ceny vozidla po dobu až 3 let.

Připojištění

Asistence

Píchlá guma? Bouračka? Došlo palivo nebo to zkrátka nejede? Pro tyhle a další případy doporučujeme pojištění asistencí, které vás nenechá ve štychu.

Připojištění

Zavazadla

Při havárii se nemusí poškodit jen vozidlo, ale také zavazadla a náklad v něm. Pro tento ale také pro případ odcizení doporučujeme pojištění zavazadel.

Připojištění

Strojní pojištění

Připojištění pracovních strojů a vozidel se strojní nástavbou pro případ nahodilého zničení či poškození stroje při práci i v důsledku špatné obsluhy.

Připojištění

Úraz

Pro samotného řidiče ale i celou posádku lze sjednat úrazové pojištění pro případy smrti, újmy na zdraví, trvalých následků a také hospitalizace.

Připojištění

Poškození zvířetem

Setkání se zvěří na silnici může dopadnout zle pro všechny zúčastněné včetně vašeho vozidla. Toto připojištění v takovém případě určitě přijde vhod.

Právní ochrana

Právní ochrana

Jedná se o právní poradenství a úhradu nákladů spojených se soudním řízením, ochranou a prosazováním právních zájmů řidiče či vlastníka vozidla.

Poraďte se s naším odborníkem na pojištění vozidel a flotil

Dominik Kafka

Podnikání přináší řadu neobvyklých situací, nestandardních případů a s nimi spojených zvláštních rizik a hrozeb. Pojištění naštěstí pamatuje na vše a Vy tak máte možnost se do jisté míry chránit proti množství zvláštních rizik, které s vaším podnikáním a dnešní dobou souvisí.

Pojištění

Stavebně-montážní rizika

Poskytuje ochranu v průběhu stavby nebo montáže budovaného díla pro případ věcných a finančních škod v důsledku živelné události, odcizení, vandalismu či prosté nedbalosti, nešikovnosti a vadně provedené práce.

Pojištění

Právní ochrana

V průběhu podnikání se velmi náhle můžete dostat do situace, kdy budete muset chránit své právní či pojistné zájmy. S tím většinou souvisí nákladné právní služby a nemalé soudní poplatky. Pojištění právní ochrany tyto náklady pokryje za vás.

Pojištění

Nekonání akce

Organizace společenských událostí může být významně ohrožena nejen rozmarem počasí, ale také náhlou neúčastí její hlavní hvězdy. Pořadateli tak mohou vzniknout značné finanční ztráty, které toto pojištění pokryje.

Pojištění

Technická rizika (stroje a elektronika)

Výpadek důležitého výrobního stroje či provozního elektronického zařízení může mít pro chod podniku fatální následky. Toto pojištění vás před nimi ochrání a pokryje veškerá rizika nahodilého poškození či zničení vašich strojů či elektroniky.

Pojištění

Zemědělská pojištění

Specifický obor zemědělství si žádá specifické pojistné produkty. Pojištění plodin a lesních porostů ochrání při škodách v důsledku živelné události či mrazu. Pojištění hospodářských zvířat pak mimo to pomůže také při rozšíření nákazy, úrazu i náhlém úhynu chvané zvěře.

Pojištění

Přeprava nákladu

V rámci podnikání je často potřeba převážet zboží, zásoby či jiný movitý majetek vlastním motorovým vozidlem. Náklad je tak během přepravy pochopitelně vystaven nebezpečí zničení, ztráty i odcizení. A je zcela na místě chránit se pojištěním.

Pojištění

Přerušení provozu

Živelná škoda může v horších případech způsobit také kompletní nebo částečné přerušení provozu vašeho podniku. V takovém případě pomůže pojištění přerušení provozu, které po sjednanou dobu pokryje stálé náklady a ušlý zisk.

Pojištění

Kybernetická rizika

V dnešní době intenzivní digitalizace jsou firmy čím dál více ohroženy také online. Řeč je o  úniku firemních dat, výpadcích sítě a provozních systémů v důsledku hackerských útoků. Toto pojištění kryje s tím vším související náklady na právní zastoupení, IT specialisty, náhradu škod, přerušení provozu i případné sankce aj.

Pojištění

Odpovědnost členů orgánů společnosti (D&O)

Jednatelé a vedoucí manažeři ručí za případnou finanční škodu, kterou firmě způsobí při plnění povinností, celým svým majetkem. Pojištění D&O kromě těchto škod kryje také náklady spojené se soudním řízením a právním zastoupením.

Poraďte se s naším odborníkem na pojištění zvláštních rizik

Petr Liška

Pojištění podnikatelů

Zameřeno na obor vašeho podnikání

Nejste si tak docela jistí, jaké pojištění vlastně potřebujete a co je pro vás vhodné? Spojte se s naším odborníkem a nechte si doporučit pojistný program zcela na míru dle specifik příslušného odvětví, ve kterém podnikáte.

Těžký průmysl

strojírenství, těžba surovin, hutnictví, energetika, zbrojní a chemický průmysl aj.

Petr Liška
Stavebnictví

stavební a developerské společnosti, projekční kanceláře aj.

Petr Liška
Kultura, sport a volný čas

kulturní a sportovní organizace a zařízení, produkční agentury, poskytovatelé volnočasových služeb, cestovní agentury a kanceláře

Dominik Kafka
Spotřební průmysl

potravinářství, sklářství, oděvnictví,, dřevozpracující průmysl, výroba elektroniky aj.

Dominik Kafka
Služby a profese

právníci, finanční poradci, lékaři, architekti, hoteliéři, restauratéři

Petr Liška
Bytové domy, družstva a svj
Lukáš Daněk
Veřejný sektor

města a obce, veřejné aj. státní instituce

Lukáš Daněk
Doprava a logistika

silniční, železniční, letecká a lodní doprava a spedice

Dominik Kafka
Zdravotnictví a farmacie

nemocnice, ordinace, lékárny aj. zdravotnická zařízení

Petr Liška
Zemědělství a lesnictví

rostlinná výroba, chov hospodářských zvířat, lesní hospodářství aj.

Petr Liška

Připravujeme – klientská zóna

Mějte přehled o svém pojištění odkudkoliv

Našim klientům chceme nabízet ten nejlepší servis. Proto jsme vyvinuli nové uživatelské rozhraní, odkud můžete spravovat své smlouvy a vyřizovat pojistné události. S DVORNÍ jste vždy level výš.

Pojištění občanů

Protože štěstí přeje připraveným

Každý běžný den se potýkáme s řadou rizik a nebezpečí ať už zvenčí či v důsledku vlastního jednání. V ohrožení tak bývá náš majetek, naše zdraví a stejně tak můžeme nedopatřením způsobit újmu někomu jinému a zadělat si tak na nemalé problémy. Pojištění vás před nebezpečím neochrání, výrazně ovšem eliminuje případné následky.

Je zřejmé, že je váš majetek neustále vystaven mnohým nebezpečím. Ta mohou být přírodní ve formě čtyř mocných živlů, či lidská v podobě zlodějů, vandalů nebo zkrátka nevhodného zacházení a obsluhy. Pro všechny tyto případy je třeba se chránit kvalitním a na míru sestaveným pojistným programem.

Pojištění občanů

Nemovitost

rodinný dům, bytový dům, byt, rekreační objekt, chata, chalupa, vedlejší stavby, zahradní domek, garáž, plot, bazén, pergola, aj.

Pojištění občanů

Domácnost

vybavení a zařízení bytu, domácí spotřebiče, elektronika, sportovní vybavení, oblečení, cennosti, skla apod.

Poraďte se s naším odborníkem na majetkové pojištění

Lukáš Daněk

Stejně jako jsou vaše zdraví a majetek ohroženy vnějším prostředím, zrovna tak Vy můžete svou činností způsobit i nemalou škodu někomu jiného, přátelům, jiným občanům, podnikům, nebo i státu. Pojištění odpovědnosti je proto základní povinností každého zodpovědného občana.

Pojištění občanů

Občanská odpovědnost

Při sportu či zábavě, na návštěvě u známých nebo v muzeu - stačí troška nešikovnosti, chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě. Pojištění občanské odpovědnosti kryje škody na zdraví a majetku, které z nedbalosti způsobíte a jste za ně dle právních předpisů odpovědni.

Pojištění občanů

Profesní odpovědnost

Mít sjednané pojištění odpovědnosti v případě řady profesí přímo ukládá zákon. Jde o poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb, architekty, projektanty, IT specialisty, právnické, ekonomické, finanční a jiné odborné profese.

Pojištění občanů

Odpovědnost z výkonu povolání

Tzv. “blbostka” slouží ke krytí škod, které z nedbalosti způsobíte svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Vztahuje se na škody na majetku, zdraví, na následnou i čistou finanční újmu do maximální výše 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy.

Pojištění občanů

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Jakožto majitel bytu nebo domu zodpovídáte, když např. vytopíte sousedy, když se ze střechy uvolní taška či námraza a spadne v lepším případě na cizí auto a nebo když se požár rozšíří na okolní nemovitosti. Tímto pojištěním lze podobné škody pokrýt.

Poraďte se s naším odborníkem na pojištění odpovědnosti

Lukáš Daněk

Jen málokdo se v dnešní době obejde bez auta. S jejich rostoucím počtem na silnicích a zrychlujícím se tempem života pak dramaticky roste také nebezpečí, které číhá doslova v každé zatáčce či křižovatce. Je tedy více než vhodné (a částečně i povinné) chránit se funkčním pojištěním.

Hlavní pojištění

Povinné ručení (POV)

Toto pojištění, známé také jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je ze zákona povinné pro každé vozidlo s registrační značkou. Ochrání vás v případě zavinění dopravní nehody a pokryje škody na zdraví, vozidle a majetku poškozených osob, firem nebo státu.

Hlavní pojištění

Havarijní pojištění (HAV)

Před nehodou, živly, zloději ani vandaly váš vůz sice havarijní pojištění neochrání, rozhodně ale pomůže zmírnit nepříjemné následky. Vy tak budete schopni auto rychleji opravit, a nebo si pořídíte zcela nové.

Připojištění

Skla

Asi každý řidič již zažil “pavouka” na čelním či jiném skle, který pozvolna ale jistě roste. Náklady na jeho opravu či výměnu pokryje připojištění skel.

Připojištění

Náhradní vozidlo

Máte porouchané, nabourané, zkrátka nepojízdné vozidlo? Toto připojištění vám pokryje náklady na zapůjčení vozidla náhradního po dobu opravy.

Připojištění

GAP

Připojištění GAP (Guaranteed Asset Protection) v případě totální škody či odcizení garantuje vyplacení plné pořizovací ceny vozidla po dobu až 3 let.

Připojištění

Asistence

Píchlá guma? Bouračka? Došlo palivo nebo to zkrátka nejede? Pro tyhle a další případy doporučujeme pojištění asistencí, které vás nenechá ve štychu.

Připojištění

Zavazadla

Při havárii se nemusí poškodit jen vozidlo, ale také zavazadla a náklad v něm. Pro tento ale také pro případ odcizení doporučujeme pojištění zavazadel.

Připojištění

Strojní pojištění

Připojištění pracovních strojů a vozidel se strojní nástavbou pro případ nahodilého zničení či poškození stroje při práci i v důsledku špatné obsluhy.

Připojištění

Úraz

Pro samotného řidiče ale i celou posádku lze sjednat úrazové pojištění pro případy smrti, újmy na zdraví, trvalých následků a také hospitalizace.

Připojištění

Poškození zvířetem

Setkání se zvěří na silnici může dopadnout zle pro všechny zúčastněné včetně vašeho vozidla. Toto připojištění v takovém případě určitě přijde vhod.

Právní ochrana

Právní ochrana

Jedná se o právní poradenství a úhradu nákladů spojených se soudním řízením, ochranou a prosazováním právních zájmů řidiče či vlastníka vozidla.

Poraďte se s naším odborníkem na pojištění vozidel

Dominik Kafka

Neblahý osud může vás i vaši rodinu dostat do skutečně složitých životních situací a existenčních problémů. Často se tak děje v důsledku nenadálých a neočekávaných výdajů a neschopnosti své závazky splácet. Životní pojistné produkty by vám měly v těchto situacích podat pomocnou ruku.

Pojištění občanů

Životní pojištění

Životní pojištění vás či vaše blízké finančně zabezpečí a pomůže tak lépe zvládnout situace, do kterých se dostanete v důsledku vážné nemoci, hospitalizace, úrazu i smrti. Pojištění lze sjednat čistě rizikové či investiční.

Pojištění občanů

Cestovní pojištění

I na cestách se lze snadno dostat do řady nepříjemností. Můžete potřebovat nákladné lékařské vyšetření, stanete se obětí krádeže nebo někomu naopak sami škodu nedopatřením způsobíte. Pro tyto a další případy je vhodné mít cestovní pojištění.

Pojištění občanů

Úrazové pojištění

Vaši bolest po úrazu toto pojištění bohužel nezmírní. Pomůže vám ale se lépe vyrovnat s jeho následky v podobě pracovní neschopnosti a výpadku příjmů. Kryje všechny typy úrazů, jejich dočasné i trvalé následky a invaliditu.

Pojištění občanů

Právní ochrana

V průběhu života se velmi náhle můžete dostat do situace, kdy budete muset chránit své právní či pojistné zájmy. S tím většinou souvisí nákladné právní služby a nemalé soudní poplatky. Pojištění právní ochrany tyto náklady pokryje za vás.

Poraďte se s naším odborníkem na pojištění osob

Dominik Kafka

O nás

Naše přednosti,
které oceníte

Jsme licencovaný pojišťovací makléř DVORNÍ GROUP s.r.o. zastávající hodnoty jako slušnost, ochota a pečlivost. Pracujeme v menším rodinném kolektivu, kde není prioritou rozšiřování klientely, ale kvalitní a individuální péče o dlouhodobě spokojené zákazníky. I díky tomu se nám daří uspět na přesyceném trhu finančních poradců a velkých pojišťovacích makléřů s rozsáhlou obchodní sítí. Jsme tým pracovitých lidí vždy připraveni hájit vaše zájmy. Již 25 let.

Naše přednost

Individuální přístup

Kvalita u nás jednoznačně převažuje nad kvantitou. Každý klient je jiný s jedinečnými potřebami a požadavky. Pojištění neděláme “od stolu”, ale pečlivě vše analyzujeme, měříme a počítáme přímo na místě. Ověřujeme pojistné podmínky, výluky a na míru je upravujeme. Jen tak lze připravit skutečně funkční pojistný program.

Naše přednost

Rychlost

Dobře si uvědomujeme nutnost být našim klientům neustále k službám, promptně reagovat, radit a jednat. I proto jsme na telefonu ve dne v noci, připraveni okamžitě řešit pojistnou událost, poradit v nesnázích i staré pojištění upravit či nové sjednat. Je na nás zkrátka spoleh a všech klientů si maximálně vážíme.

Naše přednost

Poctivost

Mělo by to být standardem, ale specifický pojistný trh svádí k opaku. Nikoliv však v našem případě. Stojíme skutečně na straně klienta, hájíme jeho zájmy a hledáme pro něj to nejkvalitnější a cenově nejvýhodnější pojištění. K tomu využíváme zvláštní obchodní strategie a výběrová řízení, která vám rádi představíme.

Naše přednost

Zkušenost

Za více jak 25 let na trhu jsme objevili snad již všechny taje, úskalí a příležitosti oboru zprostředkování pojištění. Perfektně známe pojistné produkty a s nimi související podmínky všech renomovaných pojišťoven. A stejně tak dobře známe naše klienty, obory ve kterých působí a s tím spojená rizika, před kterými je třeba se chránit.

Něco z historie

Psal se rok 1996, kdy se zrodila myšlenka poskytovat komplexní služby pro nové nabyvatele nemovitých majetků, které by zahrnovaly finanční a pojišťovací poradenství. Tato myšlenka zaujala tehdy již existující společnost DVORNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o. která se tak rozšířila o odštěpný závod se sídlem v Chomutově, jehož primárním úkolem bylo sjednávat pojištění pro jejich klienty.

Tyto služby začal závod postupně poskytovat i jiným klientům mimo realitní trh po celé ČR a již v roce 1998 svými výkony zásadně převýšil obrat mateřské společnosti. V témže roce pak bylo rozhodnuto o transformaci odštěpného závodu na samostatnou společnost pod názvem DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., kterou založil jediný společník Ing. Pavel Kafka.

Společnost časem získávala důvěru větších a větších společností. Mezi největší klienty doby minulé i současné patří Severočeské vodovody a kanalizace, SILNICE GROUP, Lovochemie, Odkolek, Ramill, HOPI, či dopravní holding ČSAD Střední Čechy, jež disponuje cca 300 ks vozidel a zajišťuje dopravní obslužnost hlavního města Prahy.

V roce 2021 se rozhodlo o zásadní modernizaci firemní identity a se změnou obchodního názvu na DVORNÍ GROUP, s.r.o. doznalo nemalých změn také logo, celkový design, tiskové materiály a v neposlední řadě webové stránky, které doprovodily proces částečné digitalizace služeb po vzoru moderních trendů dnešní doby.

Psal se rok 1996, kdy se zrodila myšlenka poskytovat komplexní služby pro nové nabyvatele nemovitých majetků, které by zahrnovaly finanční a pojišťovací poradenství. Tato myšlenka zaujala tehdy již existující společnost DVORNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o. která se tak rozšířila o odštěpný závod se sídlem v Chomutově, jehož primárním úkolem bylo sjednávat pojištění pro jejich klienty.

Tyto služby začal závod postupně poskytovat i jiným klientům mimo realitní trh po celé ČR a již v roce 1998 svými výkony zásadně převýšil obrat mateřské společnosti. V témže roce pak bylo rozhodnuto o transformaci odštěpného závodu na samostatnou společnost pod názvem DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., kterou založil jediný společník Ing. Pavel Kafka.

Společnost časem získávala důvěru větších a větších společností. Mezi největší klienty doby minulé i současné patří Severočeské vodovody a kanalizace, SILNICE GROUP, Lovochemie, Odkolek, Ramill, HOPI, či dopravní holding ČSAD Střední Čechy, jež disponuje cca 300 ks vozidel a zajišťuje dopravní obslužnost hlavního města Prahy.

V roce 2021 se rozhodlo o zásadní modernizaci firemní identity a se změnou obchodního názvu na DVORNÍ GROUP, s.r.o. doznalo nemalých změn také logo, celkový design, tiskové materiály a v neposlední řadě webové stránky, které doprovodily proces částečné digitalizace služeb po vzoru moderních trendů dnešní doby.

1996

Zrození myšlenky poskytovat finanční služby pro nové nabyvatele nemovitostí

1997

Vznik odštěpného závodu DVORNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ, s.r.o. v Chomutově

1998

Transformace a založení samostatné společnosti DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o.

Správa pojištění klientů jako Severočeské vodovody a kanalizace, Lovochemie, Ramill, HOPI, ČSAD Střední Čechy aj.

2021

Modernizace firemní identity, digitalizace a změna názvu na DVORNÍ GROUP, s.r.o.

PARTNERSKÉ POJIŠŤOVNY

Kontakty

Jsme tu pro vás

info@dvorni.cz

+420 606 635 670

Fakturační údaje

DVORNÍ GROUP, s.r.o.
Blatenská 2167/103
430 03 Chomutov

 
IČO: 250 25 732
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12866.

Naši lidé

Ing. Pavel Kafka

jednatel
kafka@dvorni.cz
 

Petr Liška

provozní ředitel
liska@dvorni.cz
+420 721 686 662

Romana Kafková

finanční ředitelka
kafkova@dvorni.cz
+420 777 183 670

Mgr. Dominik Kafka, MBA

manažer pro klíčové zákazníky
kafka@dvorni.cz
+420 723 993 818

Ing. Lukáš Daněk

manažer pro klíčové zákazníky
danek@dvorni.cz
+420 737 556 955

Bc. Lucie Šustrová

vedoucí oddělení likvidace
sustrova@dvorni.cz
+420 777 049 969

Lenka Kučerová

vedoucí oddělení retailu
kucerova@dvorni.cz
+420 728 244 872

Edita Bohuslavická

vedoucí back office
bohuslavicka@dvorni.cz
+420 724 717 766
Používáme pouze nezbytné cookies.